Erasmus+KA1 2017–2019


Logo Erasmus +

Projekt Erasmus+ KA1 – Vzdělávací mobilita jednotlivců

Název projektu: Škola – brána k otevřené společnosti

Realizace projektových aktivit: 2017–2019

V říjnu 2019 skončil dvouletý projekt Erasmus+KA1. Byl zaměřen na další vzdělávání pedagogů.

Devět našich učitelů se zúčastnilo jazykově-metodických kurzů a jazykových kurzů s metodou CLIL. V rámci tohoto programu si účastníci zvýšili jazykové kompetence, obohatili profesní portfolio o nové metodické postupy a úspěšně začali zavádět v některých předmětech metodu CLIL. Získané poznatky a dovednosti nyní aplikujeme ve výuce.

Projekt účastníkům kurzu umožnil kontakt nejen s rodilými mluvčími v autentickém prostředí, ale pomohl navázat kontakty v rámci EU i mimo ni, které nyní využíváme k mezinárodnímu dialogu.

Do projektu se zapojili 4 vyučující anglického jazyka, 2 vyučující německého jazyka a 1 vyučující španělského jazyka, kteří se zúčastnili jazykově-metodických kurzů. Další 2 vyučující se zúčastnili jazykových kurzů spojených s metodou CLIL, konkrétně se jedná o předměty chemie, biologie a zeměpis.

Kurzy probíhaly během letních prázdnin na různých místech Evropy, konkrétně v Německu, Velké Británii, Irsku, Španělsku, na Maltě a na Kypru.

Gymnázium se snaží podpořit profesionální rozvoj pedagogů v oblasti vzdělávání, a přispět tak k inovaci a zkvalitnění výuky a práce se studenty. Účastníci projektu načerpali další zkušenosti v oblasti metodiky výuky a metody CLIL, zvýšili svou jazykovou kompetenci a upevnili své povědomí o evropské identitě a evropském občanství.

Projekt byl určen pro další zvýšení a prohloubení profesní i osobnostní kvalifikace učitelů, pro získání nových podnětů pro výuku a pro větší zapojení metody CLIL do výuky. Účast na zahraničním kurzu v mezinárodně složených skupinách přinesla našim učitelům nejen nové poznatky, aktuální trendy ve výuce daných předmětů, ale také nové organizační dovednosti. Učitelé si mohli vyměnit své profesní zkušenosti s ostatními účastníky kurzu a získali kontakty pro nové mezinárodní projekty. Ve všech uvedených oborech je důležitý kontakt s odborníky a kolegy ze zahraničí. Výměna profesních zkušeností, získání nových podnětů pro zpestření výuky, možnost diskusí a konzultací k problematice integrace národnostních menšin a žáků s poruchami učení do vzdělávání přispěje ke zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání na naší škole.

Přestože jsou všichni pedagogové gymnázia vysoce kvalifikovaní, je nezbytné držet krok s vývojovými tendencemi jak v jazyce, tak v ostatních předmětech. Pro pracovníky je důležité posílení komunikačních dovedností, získání většího sebevědomí v jednání se žáky, stejně jako se zahraničními kolegy. Jazyková vybavenost je pro učitele v dnešní době nezbytností, mohou pak využívat cizojazyčné vzdělávací a výukové materiály, aktivně se zapojit do mezinárodních projektů a spolupráce s partnerskou školou.

Projekt je kombinací jazykově-metodických a odborných kurzů vycházejících z potřeby školy, což je prohloubení jazykového vzdělání, poznání nových výukových metod a zdokonalení se v užívání metody CLIL. Setkání s učiteli z jiných zemí přináší nejen možnost nahlédnout do problematiky školství v Evropské unii, ale i šanci pro další mezinárodní spolupráci. Škola se stává branou k otevřené společnosti.


Doporučené stránky pro výuku anglického jazyka či jiných předmětů v jazyce anglickém (CLIL)