Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou studenti maturovat podle modelu, který doznal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn ve struktuře jak společné (státní), tak profilové (školní) části. Podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.


Maturitní okruhy naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části zveřejněné MŠMT k 31.3.2021


Povinné předměty státní části

  • český jazyk
  • cizí jazyk nebo matematika


Konají se nově pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.


Jarní termín

  • písemné zkoušky (DT) společné části MZ2021 v termínu 24. - 26. 5. 2021
  • ústní zkoušky společné části a profilové části MZ2021 v termínu 7. - 11. 6. 2021


Profilová školní část

Ve školním roce 2020 - 2021 se z epidemiologických důvodů a na nich navazujícího zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole rozhodlo MŠMT upravit strukturu profilové části MZ 2021. 

Žák posledního ročníku nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkoušku z cizího jazyka, případně obě. Pokud se rozhodne dobrovolně tyto zkoušky konat, musí tuto informaci nejpozději do 23. dubna 2021 písemně sdělit řediteli školy.

Mimo tuto možnost dobrovolné volby koná žák ústní zkoušku ze 2 jím zvolených povinných profilových zkoušek, které stanovuje škola. Žák volí 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou výchov – Hv, Vv, Tv). V případě volby cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR pro jazyky. Do 31. 3. zveřejní MŠMT informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 30. 4. pro jarní termín a do 23. 7. pro podzimní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení místo známky uvedeno slovo „nahrazeno“.


Změny v konání maturitních zkoušek v jarním termínu školního roku 2020/2021 

Prodloužení časového limitu pro konání didaktických testů

  • DT z českého jazyka - celkový časový limit 85 minut
  • DT z cizího jazyka - celkový časový limit 110 minut (poslechová část 40 minut)
  • DT z matematiky - celkový časový limit 135 minut

Mimořádný termín pro konání DT pro žáky, kteří se z důvodu karantény/nemoci COVID-19 nemohli dostavit k řádnému termínu je stanoven od 7. do 9. 7. 2021. Přihlášku k mimořádnému termínu podá žák řediteli školy současně s omluvou nejpozději v rozmezí dnů 27. - 31. 5. 2021.

Písemné (slohové) práce z českého jazyka a z cizího jazyka jsou zrušeny.


Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky 2020/2021

V termínu 7. – 9. června 2021 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem. Řídí se pokyny třídního učitele. Případné další aktuální informace najdete na webu školy.


Rozpis pro jednotlivé dny a třídy: