Maturity
Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Ve školním roce 2020/2021 budou studenti maturovat podle modelu, který doznal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn ve struktuře jak společné (státní), tak profilové (školní) části. Podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.


Maturitní okruhy naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Povinné předměty státní části

  • český jazyk
  • cizí jazyk nebo matematika

Konají se nově pouze formou didaktických testů, které se hodnotí pouze slovně „uspěl(a)“ nebo „neuspěl(a)“ s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Žáci tedy z těchto zkoušek neobdrží na vysvědčení známku.


Profilová školní část

Se skládá jednak z písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, a pokud si žák ve společné části zvolil cizí jazyk, tak z písemné práce a ústní zkoušky z tohoto cizího jazyka.

Mimo to také z dalších 2 povinných profilových zkoušek, které stanovuje škola. Žák volí 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou výchov – Hv, Vv, Tv). V případě volby cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Pokud žák koná v profilové části alespoň 4 povinné zkoušky, lze zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR pro jazyky. Do 31. 3. zveřejní MŠMT informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. 3. pro jarní termín a do 30. 6. pro podzimní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. V případě nahrazení zkoušky z cizího jazyka je na maturitním vysvědčení místo známky uvedeno slovo „nahrazeno“.