Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 budou studenti maturovat podle modelu, který doznal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn ve struktuře jak společné (státní), tak profilové (školní) části. Podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky

Didaktické testy společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období 2024 budou konat 2. - 7. května 2024, v podzimním zkušebním období pak 1. - 10. září 2024.

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období se budou konat v termínu 20. – 24. května 2024, v podzimním zkušebním období je pro konání zkoušek profilové části vyhrazeno období 1. - 20. září 2024. 

Slavnostní zahájení ústní maturitní zkoušky v jarním zkušebním období bude v pondělí 20. 5. 2024 v 7:25 hod. v určených učebnách.
Všichni maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem tak, aby zahájení mohlo začít přesně v 7:30 hod. Další informace najdete na nástěnkách u jednotlivých učeben.

Rozpis pro jednotlivé dny a třídy bude včas připraven a zde zveřejněn.

Maturitní okruhy naleznete na stránkách jednotlivých předmětů a zpusob hodnoceni zkousek profilove casti MZ.pdf.

Kritéria hodnocení zkoušek společné části budou zveřejněna MŠMT do 31. 3. 2024.


Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce se podává řediteli školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2022/2023 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024.

Žáci, kteří k přihlášce přiloží doporučení k přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (PUP MZ) vydané školským poradenským zařízením, konají maturitní zkoušku za podmínek odpovídajících jejich znevýhodnění.  


Povinné předměty státní části

 • český jazyk a literatura (ČJL)
 • cizí jazyk (CJ) nebo matematika

V případě volby cizího jazyka si žák může volit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části (viz § 14 maturitní zkoušky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky ( v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo matematiky rozšiřující. Pokud si žák zvolil cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.

Všechny povinné i nepovinné zkoušky společné části se bez výjimky konají formou didaktického testu, který se hodnotí slovně "uspěl/a" nebo "neuspěl/a" s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Na maturitním vysvědčení žáka tedy nejsou u zkoušek společné části uvedeny známky.

Didaktické testy jsou hodnoceny centrálně na základě kritérií hodnocení vydaných MŠMT. Pokud se ke zkoušce žáci nedostaví, mohou omluvit svou nepřítomnost řediteli školy do 3 pracovních dnů od termínu konání zkoušky. V případě, že ředitel školy omluvu uzná, vzniká žákům právo konat náhradní zkoušku.


Jarní termín

 • písemná práce (PP) z ČJL profilové části MZ2023 v termínu 2. 4. 2024
 • písemná práce (PP) z CJ profilové části MZ2023 v termínu 3. 4. 2024 (AJ)
 • písemná práce (PP) z CJ profilové části MZ2023 v termínu 4. 4. 2024 (NJ)


 • didaktické testy (DT) společné části MZ2023 v termínu 2. - 7. 5. 2024
  • čtvrtek 2. 5. - M a Aj
  • pátek 3. 5. - ČJL
  • pondělí 6. 5. - M+ a Nj


 • ústní zkoušky společné části a profilové části MZ2023 v termínu 20. - 24. 5. 2024


Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka ve státní části lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR pro anglický jazyk a na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR pro druhý cizí jazyk (německá jazyk ...). MŠMT zveřejnilo informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka, u něhož žák vykoná DT. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. 3. 2024 pro jarní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 


Profilová školní část

Předměty pro profilovou část stanovuje škola. Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z ČJL. Pokud si žák zvolí ve společné části CJ, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto jazyka. 

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se konají formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. U zkoušky z cizího jazyka není rozhodující, jedná-li se o cizí jazyk, ke kterému se žák hlásí ve společné části, nebo jedná-li se o zkoušku z cizího jazyka konanou pouze v profilové části.

Kromě toho žák volí další 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou výchov - Hv, Vv, Tv).

V případě volby dalšího cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. 

I v profilové části se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil v profilové části.

Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Pro složení MZ je potřeba vykonat úspěšně obě její části (tzn. úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce). Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.

V případě, že žáci u zkoušky neuspějí, mohou konat 2 opravné zkoušky z každého zkušebního předmětu (mají tedy celkem tři pokusy). To neplatí pro nepovinné zkoušky, z nichž nelze konat opravnou zkoušku.


Oficiální odkazy: