Galerie absolventů


Každoročně více než 95 % našich absolventů pokračuje ve studiu na prestižních vysokých školách, ať už se jedná o Univerzitu Karlovu v Praze, Masarykovu univerzitu v Brně, ČVUT Praha, MFF UK Praha nebo další vysoké školy. Důležité je, že jsou absolventi sušického gymnázia každoročně nejen přijímáni na vysoké školy různého zaměření (humanitního, přírodovědného nebo technického), ale tyto školy také úspěšně dokončují. Jejich profesní dráha je tou nejlepší vizitkou naší školy.Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.

Prof. RNDr. Jan Suda, Ph.D.Sušické gymnázium absolvoval v letech 1988–1992. Působí na Katedře botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jako vedoucí vědecký pracovník v Botanickém ústavu Akademie věd ČR v Průhonicích. Zabývá se především otázkami chromozomální diverzity rostlin a jejího evolučního významu.

"Doba strávená na sušickém gymnáziu patří mezi příjemné etapy mého života. Svůj podíl měla atmosféra ve třídě, kde se sešly zajímavé osobnosti, i vstřícný přístup pedagogického sboru, který se snažil, aby se z nás staly samostatně uvažující bytosti. Naprostá většina vyučujících nám poznatky předávala s nadšením a celkově mi sušické gymnázium pomohlo získát slušný rozhled v různých oblastech. Naprosto jedinečná byla čeština s "Boženkou" Bůžkovou – její perfekcionismus jsem nesčíslněkrát ocenil při psaní svých vlastních článků (přiznávám však, že během gymnaziálních studií jsem nad jejími požadavky mnohdy "skřípal" zuby)."
Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D. – Fyzikální ústav AV ČR

Mgr. Jaromír Chalupský, Ph.D.Na gymnáziu úspěšně reprezentoval Českou republiku na mezinárodní fyzikální olympiádě. Po absolvování MFF UK v Praze v roce 2010 získal cenu Doctorandus, nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. V roce 2013 obdržel prémii Otto Wichterleho pro rok 2013. Toto ocenění je určeno mladým, vědeckým pracovníkům AV ČR. Je autorem několika metod umožňujících rekonstrukci prostorového rozložení intenzity fokusovaného svazku rentgenového laseru. Aplikační potenciál mají i jeho další objevy – využití rentgenového záření k nanostrukturování povrchů materiálů.
RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta UK Praha

RNDr. Miroslav Šobr, Ph.D.Studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze geografii a kartografii. Dnes na Přírodovědecké fakultě pracuje jako pedagog a odborný asistent. Je členem České geografické společnosti a členem Českého národního výboru pro spolupráci s Mezinárodní oceánografickou komisí UNESCO. Jeho disertační práce nesla název Jezera České republiky, jejich fyzickogeografické a fyzikálně-limnologické poměry. Podílel na mnoha projektech. Například Atlas jezer České republiky nebo Přírodní ohrožení pramenných oblastí Amazonky v důsledku globálních změn klimatu.
MUDr. Luděk Hána – Chirurgická klinika Ústřední vojenské nemocnice v Praze

MUDr. Luděk HánaMajor MUDr. Luděk Hána ukončil s vyznamenáním naše gymnázium maturitní zkouškou v roce 2004. Lékařskou fakultu UK a Fakultu vojenského zdravotnictví v Hradci Králové ukončil v roce 2010. Působil jako náčelník 1. chirurgické skupiny 6. polní nemocnice Armády České republiky v Afghánistánu. V letech 2012 až 2014 byl třikrát v zahraničních misích v Kábulu jako lékař polního chirurgického týmu armády České republiky v rámci operace ISAF. Byl oceněn medailí ministra obrany Za službu v zahraničí III. stupně i medailí velení NATO.
MUDr. Milan Bejvl – oční lékař

MUDr. Milan BejvlAbsolvoval sušické gymnázium v letech 1989 - 1994. Poté vystudoval Lékařskou fakultu UK v Plzni - obor všeobecné lékařství a začal pracovat na očním oddělení Klatovské nemocnice. Již od roku 2004 je členem týmu Očního laserového centra Ofta Plzeň, kde provádí laserové operace dioptrických vad pomocí esxcimerového laseru a refrakční chirurgii. V současné době se s ním můžete setkat také v Horažďovicích, kde jako velice žádaný a oblíbený oční lékař provozuje soukromou oční ambulanci a oční optiku.
Ing. Ondřej Uher, Ph.D. – Compo Tech s.r.o.

Ing. Ondřej UherJe ředitelem výzkumu a vývoje ve firmě Compo Tech s.r.o. Maturoval na gymnáziu v roce 1990, poté absolvoval Fakultu strojní ČVUT (1990–1995). Na této fakultě získal v roce 2002 titul Ph.D. a přednáší zde tema Mechanika kompozitních materiálů. Ještě jako student ČVUT postavili se svým kolegou Vítem Šprdlíkem prototyp navíjecího stroje pro výrobu kompozitových trubek v garáži u rodičů v Sušici. V roce 1995 založili firmu CompoTech, která je dnes nejenom významným sušickým zaměstnavatelem, ale je světovým průkopníkem v aplikaci uhlíkových kompozitů především v oboru stavby strojů. V jejím neustále rostoucím konstrukčním a vývojovém oddělení zaměstnává absolventy i sušického gymnazia s magisterským i doktorským technickým vzděláním. Při výzkumných a vývojových projektech CompoTech spolupracuje především s ČVUT a ZČU, ale i s mnoha zahraničními firmami a institucemi z Evropy, Asie a USA. Firma Compo Tech je dlouhodobým sponzore a partnerem Gymnázia Sušice.