Ptáte se, odpovídáme


Kolik tříd otvíráte v nadcházejícím školním roce?

Otevíráme jednu třídu čtyřletého a jednu třídu osmiletého studia. I v době populační krize však nesnižujeme nároky a vybíráme jen ty nejlepší studenty a třída nemusí být kapacitně naplněna. Každý uchazeč o osmileté studium se musí podrobit přijímacímu řízení.


Kde je nutno odevzdat přihlášku ke studiu?

Přihlášku je nutné odevzdat do kanceláře školy nebo v ředitelně. Obě přihlášky můžete získat na Dnech otevřených dveří. Dny otevřených dveří se konají v budově školy. Na nich se dozvíte i vše potřebné k přijímacímu řízení. Přihlášku ke studiu získá uchazeč na základní škole, nebo ji najdete také na webových stránkách gymnázia – v sekci Uchazeč o studium.


Jaké jsou šance k přijetí na vaši školu?

Organizujeme přijímací zkoušky na nečisto a přípravné kurzy, aby si mohli zájemci vyzkoušet bez nervozity určitý typ testů. Všichni, kdo zvládnou přijímací testy nanečisto, mají značnou šanci dobře uspět i u přijímacího řízení.


Jaké cizí jazyky se studují se na vašem gymnáziu?

Naši studenti mají možnost studia 2 povinných jazyků. V současné době se vyučuje se angličtina, němčina a španělština. Hlavním jazykem je angličtina. Jako druhý cizí jazyk nabízíme pro další školní rok v případě dostatečného zájmu němčinu nebo ruštinu. Jazyk, o který není dostatečný zájem, pak nabízíme formou kroužku nebo nepovinného předmětu. Snahou je, aby jazykové skupiny byly přibližně 10–15 členné, což zajišťuje vysokou efektivitu výuky.


Jakou formou probíhá výuka cizích jazyků?

Před začátkem školního roku jsou studenti 1. ročníku rozděleni do skupin. Výuka probíhá podle dosažené úrovně ve skupině a zajišťují ji vysoce kvalifikovaní vyučující. Klademe důraz na to, aby všichni vyučující jazyků byli plně kvalifikovaní i aprobovaní. Dále mají studenti možnost se ve zvláštním semináři připravit na složení mezinárodní certifikované zkoušky z jazyka. Výrazně talentovaným studentům s úrovní jazyka vyšší než je úroveň ve skupině je doporučen individuální diferenční program. Naši studenti stále častěji využívají možnosti zdokonalit své znalosti ročním studijním pobytem na zahraničních školách, zejména v Německu.


Jak a kdy jsou na škole přístupné počítače?

Studenti mají k dispozici dvě špičkově vybavené počítačové učebny, připojené optickou linkou na internet. Učebna je zájemcům z řad studentů přístupná po domluvě i v odpoledních hodinách. Každý student má osobní síťové konto.


Jaké nabízí vaše škola rozšiřující a volitelné semináře?

Do první skupiny patří semináře, které prohlubují znalosti z profilových předmětů, obohacují je o zajímavé poznatky: semináře z matematiky, biologie, chemie, fyziky, informatiky, dějepisu, zeměpisu, základů společenských věd atd.

Ve druhé skupině jsou semináře, které vycházejí ze zájmu studentů o jazyky. Jedná se o konverzace z daného jazyka s možností připravit se na mezinárodní zkoušky např. FCE.


Jak vaše škola pracuje s handicapovanými studenty?

Škola výrazně podporuje studium nadaných, ale handicapovaných dětí, ať se jedná o dysfunkční poruchy učení, tělesné postižení nebo znevýhodnění. Ve škole je vybudován výtah pro vozíčkáře. Pro studenty s dysfunkčními poruchami škola zařazuje speciální individuální plán, aby se naučili svůj handicap překonávat. Naši vyučující jsou vyškoleni na kompenzaci specifických poruch učení v běžné výuce.


Jaké jsou jiné aktivity vašich studentů?

Naši studenti nezahajují první ročník jen ve škole, ale na úvodním seznamovacím kurzu, kde stráví čas se svým novým třídním a výchovným poradcem školy, příp. dalšími pedagogy podle připravovaného programu. Každoročně připravujeme zimní lyžařský výcvik, letní sportovní aktivity např. cykloturistiku, sjíždění Otavy, pěší turistiku, poznávací i výměnné pobyty v zahraničí apod. Součástí školní přípravy jsou projektové dny, během kterých studenti samostatně zpracovávají projekty.

Studenti se nezabývají jen sportovními aktivitami, ale i výtvarnými, hudebními, přípravou předtančení na maturitní ples, nebo spoluprací s charitou, atd.


Zajišťuje škola stravování?

Škola přímo stravování nezajišťuje, studenti se mohou přihlásit do školní jídelny ZŠ Lerchova nebo do jídelny SOŠ a SOU, případně využívat školní bufet v suterénu školy.


Jak jsou studenti hodnoceni?

V průběhu roku jsou studenti hodnoceni průběžnými známkami, které jsou vyjádřením stavu jejich znalostí a dovedností. Rodiče mohou průběžně kontrolovat hodnocení prostřednictvím výstupu na webových stránkách školy, na třídních schůzkách a po předchozí domluvě i kdykoli během školního roku u vyučujících.


Kdy začíná výuka?

Výuka začíná standardně v 7.30 hod.


Jak hodnotí školu inspekce?

Bylo ohodnoceno jako vysoce kvalitní řízení školy se širokou zpětnou vazbou. Celkově škola byla ohodnocena jako nadprůměrná.


Jaké je uplatnění vašich absolventů po absolvování školy?

Více jak 95 % našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách. Ve státní maturitě dosahují naprůměrných výsledků. Prohlédněte si další stránky v této sekci webu např. Úspěšnost absolventů apod.
Máte další dotazy? ... obraťte se na nás osobně, telefonicky nebo nám napište:Kontaktní formulář