Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024


ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024.

  • osmileté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 17.-18. dubna 2023 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro osmileté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro osmileté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 10.-11. května 2023.
  • Uchazeči o osmileté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.
  • čtyřleté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 13.-14. dubna 2023 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro čtyřleté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro čtyřleté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 10.-11. května 2023.
  • Uchazeči o čtyřleté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.

Pro školní rok 2023/2024 bude Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 otevírat:

  • 1 třídu osmiletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky 5. třídy ZŠ)
  • 1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/41 Gymnázium (pro žáky 9. třídy ZŠ)


Přihlášku s vyplněným kontaktem na zákonného zástupce (mobil i e-mail) je nutné odevzdat do 1. března 2023 včetně v kanceláři gymnázia nebo zaslat na adresu Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice.

Přihlášku si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo stáhne a vytiskne z našich webových stránek. Jednotné testy v 1. řádném termínu koná uchazeč ve škole, kterou uvedl v pořadí jako první. Druhá škola získá výsledky od Cermatu. V 2. řádném termínu koná uchazeč jednotné testy na škole, kterou uvedl v pořadí jako druhou.


Kritéria přijetí:

1) 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, pro žáky 5. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 % a váha prospěchu 10 %.

Každý test bude hodnocen 45 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch z 1. a 2. pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Za průměrný prospěch na ZŠ lze získat max. 10 bodů. Za součet průměrů 3,00 získá uchazeč 10 bodů, za součet průměrů 9,00 a horší pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 3,00 do 9,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních třicet žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

Podmínkou přijetí je, že uchazeč nesmí být hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení 5. ročníku známkou horší než dobrou. 

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do primy osmiletého studia: 30


2) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 60 % a váha prospěchu 40 %.

Každý test bude hodnocen 30 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku ZŠ. V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Předloží-li žák takové vysvědčení, bude dvakrát započteno vysvědčení z následného pololetí.
Za průměrný prospěch na ZŠ lze získat max. 40 bodů. Za součet průměrů 3,00 získá uchazeč 40 bodů, za součet průměrů 9,00 a horší pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 3,00 do 9,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních třicet žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

Podmínkou přijetí je , že uchazeč nesmí být hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení 9. ročníku známkou horší než dostatečnou.

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do prvého ročníku čtyřletého studia: 30

Část uchazečů bude přijata na více škol a zápisový lístek do výše uvedeného data ode dne oznámení o přijetí na Gymnázium Sušice nevrátí. Místa těchto žáků budou postoupena dalším uchazečům podle pořadí. 


Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR (§ 20 odst. 4): 

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Cizinci podle Lex Ukrajina (LEX Ukrajina): 

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§ 60b odst. 5):

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

Hodnocení prospěchu za školní rok 2019/2020 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období. 


Výhodou studia gymnázia v místě bydliště (nebo blízko bydliště) je především úspora času (minimální časové ztráty dojížděním), a tím možnost kvalitnější přípravy pro další studium. Zanedbatelná není ani úspora finanční (jízdenky, strava, ubytování).

Studium na gymnáziu je určeno hlavně těm, kteří chtějí ve studiu především na VŠ dále pokračovat. V rámci nové státní maturity dosáhli studenti gymnázií jasně nejlepších výsledků a podle celostátních šetření jsou k přijímacím zkouškám na VŠ studenti gymnázií připraveni nejlépe. V posledních letech je přijato a pokračuje dlouhodobě ve studiu na všech typech VŠ více než 95 % studentů Gymnázia Sušice.
Nepřijatí uchazeči:

Zákonní zástupci žáků mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté rozhodnutí je po 5 pracovních dnech považováno za doručené) podat odvolání k rukám ředitele školy.
V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa v pořadí podle výsledkové listiny, kde jsou uchazeči seřazeni na základě výsledků jednotných testů a průměrného prospěchu.

Další informace k přijímacímu řízení


Aktuální informace MŠMT