Přijímací řízení


Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021


ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

  • osmileté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 9. 6. 2020 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro osmileté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro osmileté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 23. června 2020.
  • Uchazeči o osmileté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.
  • bčtyřleté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 8. 6. 2020 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro čtyřleté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro čtyřleté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 23. června 2020.

Uchazeči o čtyřleté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.

Pro školní rok 2020/2021 bude Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 otevírat:

  • 1 třídu osmiletého studia, 25 žáků, obor 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky 5. třídy ZŠ)
  • 1 třídu čtyřletého studia, 25 žáků, obor 79-41-K/41 Gymnázium (pro žáky 9. třídy ZŠ)

Přihlášku s vyplněným kontaktem na zákonného zástupce (mobil i e-mail) je nutné odevzdat do 2. března 2020 v kanceláři gymnázia nebo zaslat na adresu Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice.

Přihlášku si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo stáhne a vytiskne z našich webových stránek. Jednotné testy koná uchazeč ve škole, kterou uvedl v pořadí jako první. Druhá škola získá výsledky od Cermatu.


Kritéria přijetí:

1) 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, pro žáky 5. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a konat přijímací zkoušku na škole uvedené na prvém místě v přihlášce. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka.

Každý test bude hodnocen 45 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch v 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Za průměr 1,00 získá uchazeč 10 bodů, za průměr 3,00 a horší pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 1,00 do 3,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních dvacetpět žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

Podmínkou přijetí je následné úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ, zároveň nesmí být uchazeč hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení 5. ročníku známkou horší než dobrou.

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do 24. června 2020.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do primy osmiletého studia: 25


2) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a konat přijímací zkoušku na škole uvedené na prvém místě v přihlášce. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka.

Každý test bude hodnocen 45 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch z pololetí 8. ročníku, konce 8.ročníku a pololetí 9.ročníku ZŠ. Za průměrný prospěch na ZŠ lze získat max. 60 bodů ( max. 20 bodů za každé pololetí). Za průměr 1,00 získá uchazeč 20 bodů, za průměr 3,00 a horší pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 1,00 do 3,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních dvacetpět žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

Podmínkou přijetí je následné úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zároveň nesmí být uchazeč hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení 9. ročníku známkou horší než dobrou.

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do 23. června 2020.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do prvého ročníku čtyřletého studia: 25

Část uchazečů bude přijata na více škol a zápisový lístek do výše uvedeného data ode dne oznámení o přijetí na Gymnázium Sušice nevrátí. Místa těchto žáků budou postoupena dalším uchazečům podle pořadí. 


Výhodou studia gymnázia v místě bydliště (nebo blízko bydliště) je především úspora času (minimální časové ztráty dojížděním), a tím možnost kvalitnější přípravy pro další studium. Zanedbatelná není ani úspora finanční (jízdenky, strava, ubytování).

Studium na gymnáziu je určeno hlavně těm, kteří chtějí ve studiu především na VŠ dále pokračovat. V rámci nové státní maturity dosáhli studenti gymnázií jasně nejlepších výsledků a podle celostátních šetření jsou k přijímacím zkouškám na VŠ studenti gymnázií připraveni nejlépe. V posledních letech je přijato a pokračuje dlouhodobě ve studiu na všech typech VŠ více než 95 % studentů Gymnázia Sušice.
Nepřijatí uchazeči:

Zákonní zástupci žáků mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté rozhodnutí je po 5 pracovních dnech považováno za doručené) podat žádost o vydání nového rozhodnutí k rukám ředitele školy (podle zákona č. 135/2020 Sb.).
Aby ředitel mohl žádosti vyhovět, musí být splněny tyto podmínky:

  • existuje volné místo, typicky tedy v případech, kdy jiný uchazeč, který byl přijat, neodevzdal ve stanovené lhůtě zápisový lístek anebo jej vzal zpět, a
  • uchazeč, který podal žádost o nové rozhodnutí, splnil podmínky přijímacího řízení, ale nemohl být přijat z důvodu počtu přijímaných uchazečů

Ředitel školy se při vydání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení. při rozhodování upřednostní ředitel školy vždy ty uchazeče, kteří se umístili výše v pořadí.

Nemůže-li ředitel školy žádosti vyhovět, usnesením řízení o žádosti zastaví.