Přijímací řízení 2024/2025

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025.

 • osmileté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 16.-17. dubna 2024 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro osmileté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro osmileté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 29.-30. dubna 2024.
 • Uchazeči o osmileté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.
 • čtyřleté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 12. a 15. dubna 2024 (viz Přijímací řízení – kritéria přijetí pro čtyřleté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro čtyřleté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání). Náhradní termín je 29.-30. dubna 2024.
 • Uchazeči o čtyřleté studium budou obesláni pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.

Pro školní rok 2023/2024 bude Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 otevírat:

 • 1 třídu osmiletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky 5. třídy ZŠ)
 • 1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/41 Gymnázium (pro žáky 9. třídy ZŠ)


Přihlášku s vyplněným kontaktem na zákonného zástupce (mobil i e-mail) je nutné odevzdat nejpozději do 20. února 2024 jedním ze tří způsobů, které umožňuje Vyhláška č.422/2023Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

Přihlášku si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo stáhne a vytiskne z webových stránek www.prihlaskynastredni.cz.


Kritéria přijetí:

1) 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, pro žáky 5. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 3 školy. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 90 % a váha prospěchu 10 %.

Každý test bude hodnocen 45 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ. Za průměrný prospěch na ZŠ lze získat max. 10 bodů. Za průměr 1,00 získá uchazeč 10 bodů, za průměr 3,00 a horší pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 1,00 do 3,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních třicet žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění přijímaných žáků, rozhodují o pořadí doplňková kritéria.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do primy osmiletého studia: 30


2) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 3 školy. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. Váha testů je 70 % a váha prospěchu 30 %.

Každý test bude hodnocen 35 body (přepočtená stupnice). Bodovací škála je lineární. Celkové hodnocení za oba testy je součet bodů za matematiku a český jazyk. K bodům za testy budou pak připočteny body za průměrný studijní prospěch z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9.ročníku ZŠ. Za průměrný prospěch na ZŠ lze získat max. 30 bodů. Za průměr 1,00 v každém z pololetí získá uchazeč 10 bodů, za průměr 3,00 a horší v každém z pololetí pak získá 0 bodů. Bodovací škála od 1,00 do 3,00 je lineární. Počítač sestaví pořadí a prvních třicet žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění přijímaných žáků, rozhodují o pořadí doplňková kritéria.

Předpokládaný počet přijatých uchazečů do prvého ročníku čtyřletého studia: 30


Doplňková kritéria

V případě shodného bodového umístění přijímaných žáků ve všech typech studia rozhodují o pořadí následující doplňková kritéria:

 1. Celkový průměr všech známek na posledním hodnoceném vysvědčení.
 2. Celkový průměr známek z matematiky a českého jazyka na všech hodnocených vysvědčeních.
 3. Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z matematiky.
 4. Počet bodů z jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka.
 5. Součet známek z matematiky a českého jazyka na posledním hodnoceném vysvědčení.
 6. Vyšší preference daného oboru vzdělávání dle pořadí v přihlášce.
 7. Hodnocení Cermatu v matematice za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací (čtyřleté obory – proměnné).
 8. Hodnocení Cermatu v českém jazyce za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu.

 

Úprava podmínek přijímacího řízení uchazečů, kteří získali předchozí vzdělání mimo území ČR (§ 20 odst. 4): 

Uchazeč, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, může v souladu § 20 odst. 4 školského zákona požádat o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka. Znalost českého jazyka bude ověřena rozhovorem.

Cizinci podle LEX Ukrajina: - Opatření obecné povahy Č.j.: MSMT-26560/2023-1

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka škola ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z Matematiky v ukrajinském jazyce.

Způsob hodnocení výsledků žáků cizinců (§ 60b odst. 5):

Ředitel školy vytváří redukované pořadí všech uchazečů.

Hodnocení prospěchu za školní rok 2019/2020 

V souvislosti s dlouhodobým uzavřením škol z důvodu epidemie koronaviru SARS CoV-2 v druhém pololetí školního roku 2019/2020 je legislativně stanoveno, že součástí kritérií přijímacího řízení nesmí být hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Uchazeči, kteří podají přihlášku a získali vysvědčení ve školním roce 2019/2020, budou hodnoceni podle prvního pololetí školního roku 2019/2020 a dalších dvou klasifikačních období.

Seznámení se s podklady rozhodnutí

Všichni uchazeči (zákonní zástupci uchazeče) mají právo se v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, a to ve dnech 10. 5. 2024, 13. 5. 2024 a 14. 5. 2024, vždy od 9:00 do 11:00 hodin, v ředitelně školy.Výhodou studia gymnázia v místě bydliště (nebo blízko bydliště) je především úspora času (minimální časové ztráty dojížděním), a tím možnost kvalitnější přípravy pro další studium. Zanedbatelná není ani úspora finanční (jízdenky, strava, ubytování).

Studium na gymnáziu je určeno hlavně těm, kteří chtějí ve studiu především na VŠ dále pokračovat. V rámci nové státní maturity dosáhli studenti gymnázií jasně nejlepších výsledků a podle celostátních šetření jsou k přijímacím zkouškám na VŠ studenti gymnázií připraveni nejlépe. V posledních letech je přijato a pokračuje dlouhodobě ve studiu na všech typech VŠ více než 95 % studentů Gymnázia Sušice.

Další informace k přijímacímu řízení


Aktuální informace MŠMT

Informace pro rodiče a žáky