Poradenství a prevence
Metodik prevence

  Mgr. Štěpánka Podloucká

  (+420) 376 111 147
  stepanka.podloucka@gymsusice.cz


Konzultační hodiny

 • Konzultace je možná kdykoli po předchozí domluvě.
 • Pondělí 13.30

Pomoc studentů, a jejich rodičům

 • tvorba a realizace preventivního programu – sledování rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
 • realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity a dalších sociálně patologických jevů
 • poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
 • koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
 • poskytování informačních a metodických materiálů
 • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

V rámci všeobecné specifické primární prevence se věnujeme tématům kyberšikana, virtuální závislosti, drogové závislosti, kouření, zdravý životní styl, dospívání, sex, vztahy a pohlavně přenosné nemoce, poruchy příjmu potravy..

Žáci prvních ročníků pravidelně absolvují seznamovací kurz, při kterém se jim snažíme pomoci se vstupem do nového školního kolektivu, se sebeprezentací, zdravým prosazením se, s vytvářením zdravého klimatu ve třídě.

Pro studenty posledních ročníků je organizován projekt "Úvod do světa práce", v jehož rámci se studenti prakticky seznámí s postupem při jednání s úředníky na pracovním úřadu, ujasní si pozici studenta, pracujícího, případně nezaměstnaného nebo člověka aktivně hledajícího práci.

Škola spolupracuje zejména s metodičkou prevence Bc. Lucií Karbanovou, PPP Sušice, externími lektory p. Karlem Průchou, Jitkou Wachmann (projekt Zdravá pětka), Alenou Paroubkovou (MP Education). Vladimírem Váchou (ACET ČR).

Zapojujeme se také do projektu Video školám (prevence rizikového chování) a lidskoprávního festivalu "Jeden svět".


Doporučené odkazy

Pracoviště pedagogicko-psychologické poradny


ŠIKANA A KYBERŠIKANA


DROGOVÁ ZÁVISLOST


GAMBLING


GAMBLING

 • Psychiatrická léčebna Bohnice,
  Ústavní 91, 181 02 Praha 8
  Muži: pav. 33: tel: 284 016 333, pav. 35: tel: 284 016 235,
  Prim. Nešpor: tel: 284 016 249

 • Centrum krizové intervence (nepřetržitý provoz, telefonická pomoc):tel: 284 016 666
 • Ambulantní zařízení pro léčbu závislostí v Praze Praha 1 a Praha-východ, OAT poliklinika Palackého ul. 5, tel: 224947711

KOUŘENÍ


  DOMÁCÍ NÁSILÍ, OHROŽENÍ DĚTÍ A MLADISTVÝCH:


   PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY – MENTÁLNÍ ANOREXIE A BULIMIE


    AIDS

     • Národní linka prevence AIDS, tel. 800 144 444, (po – pá 13. – 18. hodiny)
     • Česká společnost AIDS pomoc Malého 3/282, Praha 8
     • www.aids-pomoc.cz     Výchovný poradce

       Mgr. Kateřina Lhotková

       (+420) 376 528 600
       (+420) 376 111 124
       katerina.lhotkova@gymsusice.cz

     Každý z nás se může v životě setkat se situací, na kterou sám nestačí. Jedním z těch, kteří nabízejí pomocnou ruku, je výchovný poradce. Každý výchovný poradce je vázán mlčenlivostí v osobních záležitostech žáků.


     Na výchovného poradce se lze obracet s následujícími okruhy problémů:

     • Studijní problémy,
     • zdravotní omezení, specifické poruchy učení (dyslexie, dysgrafie apod.),
     • řešení osobních, sociálních problémů,
     • otázky volby studia VŠ, VOŠ, příp. povolání.

     Konzultační hodiny

     • Úterý 10.00–11.00
     • Čtvrtek 13.30–14.30
     • v případě potřeby (po dohodě) i v odpoledních hodinách

     Výchovný poradce může zprostředkovat konzultaci s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny.

     V případě nepřítomnosti zastupuje výchovnou poradkyni školní metodik prevence Mgr. Štěpánka Podloucká.


     Gymnázium Sušice je relativně „malá“ škola s více než stoletou tradicí. Ke klidné a přátelské atmosféře přispívá jednak individuální přístup, jednak znalost všech žáků a jejich rodinného zázemí (gymnázium navštěvovali nejen rodiče, ale v mnoha případech i prarodiče současných studentů) a také akce, které pořádají studenti a učitelé společně. Začínáme seznamovacím kurzem a pokračujeme výlety, dny s třídními, atletickými dny, volejbalovým turnajem, lyžařskými a vodáckými kurzy atd.

     Tyto akce hrají významnou roli v prevenci rizikového chování, ale hlavně - při všech akcích je na prvním místě podpora pozitivních vztahů, spolupráce a vzájemná důvěra nejen mezi studenty, ale i mezi nimi a učiteli. A to je zásadní předpoklad k případnému řešení možných individuálních problémů některých žáků.

     Na řešení problémů se nepodílím jako výchovný poradce sama, ale samozřejmě ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, metodikem prevence i ostatními učiteli.

     Kabinet výchovného poradce je místem diskrétním, kam mohou vstoupit žáci kdykoliv mají potřebu řešit jakýkoliv problém.


     Žákům a studentům ráda pomohu:

     • s řešením osobních (rodinných) problémů,
     • se vztahy se spolužáky, učiteli,
     • s řešením studijních problémů,
     • s domácí přípravou a nácvikem zásad efektivního učení,
     • s řešením problémů spojených se specifickými poruchami učení, včetně vypracování IVP,
     • se zvládnutím stresových situací,
     • s výběrem dalšího studia, případně změnou střední školy,
     • s informacemi o možnostech studia na VŠ, včetně přípravných kurzů pro maturanty,
     • se zpracováním přihlášek na VŠ.

     Rodičům jsem k dispozici v případech:

     • obtížného zvládání přechodu dětí do nové školy, kolektivu,
     • výchovných a výukových problémů jejich dětí,
     • spolupráce s dalšími vyučujícími,
     • komunikace s odborníky i mimo školu (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogická centra,…).

     Naše akce

     Seznamovací kurz

     Probíhá vždy na začátku nového školního roku a účastní se ho studenti prvních ročníků s třídním učitelem a výchovným poradcem. Zázemí jsme již před několika lety našli v rekreačním středisku v Šimanově, kde probíhají veškeré aktivity. Většina je zaměřena především na spolupráci v nově vzniklém třídním kolektivu, ale je čas i na sebepoznávání.


     Úvod do světa práce

     Pro studenty posledních ročníků je připraven dvoudenní seminář. Jeho cílem je setkání s „lidmi z praxe“ – podle zájmu studentů pozveme právníka, zástupce živnostenského odboru, sociálního odboru, případně další odborníky. Důraz je kladen především na praktické informace, např. zahájení podnikání, sociální a zdravotní pojištění, rizika při podpisu smluv, atd.

     Část semináře je věnována diskuzi s našimi absolventy. Opět vycházíme ze zájmu studentů a podle jejich výběru vysoké školy zveme absolventy našeho gymnázia, kteří studují (případně již dostudovali) stejný nebo podobný obor. Nejčastější dotazy se týkají přijímacího řízení, ale i možnosti bydlení, stravování, praxí na dané VŠ, možnosti absolvování zahraničních stáží.


     Přehledy o úspěšnosti přijetí na VŠ


     Odkazy:

     Výběr budoucí kariéry


     Informační portály VŠ a VOŠ


     Přípravné kurzy na VŠ


     Dny otevřených dveří na VŠ a VOŠ


     Národní srovnávací zkoušky


     Gaudeamus – veletrh pomaturitního studia


     Veletrh Pražských veřejných VŠ     Desatero bezpečného internetu

     • Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem.
     • Neposílej nikomu, koho neznáš, svou fotografii a už vůbec ne intimní.
     • Udržuj hesla k e-mailu i jinam v tajnosti, nesděluj je ani blízkému kamarádovi.
     • Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy.
     • Nedomlouvej si schůzku na internetu, aniž bys o tom řekl někomu jinému.
     • Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou stránku.
     • Svěř se dospělému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí.
     • Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
     • Nevěř každé informaci, kterou na Internetu získáš.
     • Když se s někým nechceš bavit, nebav se.

     Na „Seznamu“ lze on-line spustit i pořady „Seznam se bezpečně!“