2. kolo přijímacího řízení

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro:

čtyřleté studium, obor 79-41-K/41 Gymnázium

  • určeno žákům 9. tříd
  • počet volných míst - 8
  • podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.
  • přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) na ředitelství školy do 31. 5. 2023
  • splní-li uchazeči podmínky přijetí a jejich počet nepřesáhne počet volných míst, budou přijati všichni uchazeči
  • Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy v pátek 2. června 2023. Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 9. června 2023. Nevyzvednutá rozhodnutí budou zaslána poštou.
  • V případě, že počet zájemců o studium přesáhne počet volných míst, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitele školy.
  • Oznámení o nepřijetí si zákonní zástupci uchazečů vyzvednou po zveřejnění výsledků v kanceláři gymnázia 5. 6. 2023 nebo 6. 6. 2023. Po tomto termínu jim bude zasláno poštou.


 Sušice, 17. května 2023                                                              Mgr. Ivan Kratochvíl, v.r.  

                                                                                                             ředitel školy  

Další informace k přijímacímu řízení


Aktuální informace MŠMT