Maturity

Maturitní zkouška ve školním roce 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 budou studenti maturovat podle modelu, který doznal na základě novelizace školského zákona a maturitní vyhlášky výrazných změn ve struktuře jak společné (státní), tak profilové (školní) části. Podrobnosti o podobě zkoušky na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT.


Ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky

V termínu 16. - 18. května 2022 proběhnou na gymnáziu ústní zkoušky společné a profilové části maturitní zkoušky. Slavnostní zahájení bude v pondělí 16. 5. 2022 v 7:25 hod. v určených učebnách. Všichni maturanti se dostaví do školy ve vhodném oblečení a s dostatečným časovým předstihem tak, aby zahájení mohlo začít přesně v 7:30 hod. Další informace najdete na nástěnkách u jednotlivých učeben.
Rozpis pro jednotlivé dny a třídy:

Třída 4.A_maturita_ustni_2022.pdf

Třída VIII.A_maturita_ustni_2022.pdfMaturitní okruhy naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.

a zpusob hodnoceni zkousek profilove casti MZ.pdf

Kritéria hodnocení zkoušek společné části budou zveřejněna MŠMT 31. 3. 2022.


Povinné předměty státní části

  • český jazyk a literatura (ČJL)
  • cizí jazyk (CJ) nebo matematika

Konají se nově pouze formou didaktických testů. Písemná práce z ČJL a CJ spolu s ústní zkouškou byly přesunuty do profilové části MZ2022.

V případě volby cizího jazyka si žák může volit pouze takový cizí jazyk, který je ve škole vyučován a který splňuje povinnou hodinovou dotaci pro povinné zkoušky profilové části (viz § 14 maturitní zkoušky).

Žák se může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil jako povinné zkoušky ( v rámci cizího jazyka tedy není možné přihlásit se dvakrát ke stejnému cizímu jazyku), nebo matematiky rozšiřující. Pokud si žák zvolil cizí jazyk jako nepovinnou zkoušku, koná z tohoto jazyka nepovinnou zkoušku i v profilové části.


Jarní termín

  • písemná práce (PP) z ČJL profilové části MZ2022 v termínu 4. 4. 2022
  • písemná práce (PP) z CJ profilové části MZ2022 v termínu 5. 4. 2022 (AJ) a 6. 4. 2022 (NJ)
  • didaktické testy (DT) společné části MZ2022 v termínu 2. - 5. 5. 2022
  • ústní zkoušky společné části a profilové části MZ2022 v termínu 16. - 20. 5. 2022


Nahrazení zkoušky z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka ve státní části lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B2 nebo vyšší podle SERR pro anglický jazyk a na úrovni B1 nebo vyšší podle SERR pro druhý cizí jazyk (německá jazyk ...). MŠMT zveřejnilo informaci o zkouškách, kterými lze nahradit profilovou maturitní zkoušku z cizího jazyka, u něhož žák vykoná DT. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy do 31. 3. 2022 pro jarní termín. Součástí žádosti musí být doklad nebo úředně ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. 


Profilová školní část

Předměty pro profilovou část stanovuje škola. Povinnou zkouškou pro všechny žáky je zkouška z ČJL. Pokud si žák zvolí ve společné části CJ, skládá v profilové části povinně také zkoušku z tohoto jazyka. 

Kromě toho žák volí další 2 předměty z nabídky, kterou tvoří povinné předměty vyučované na škole (s výjimkou výchov - Hv, Vv, Tv).

V případě volby dalšího cizího jazyka nesmí být totožný s volbou cizího jazyka ve společné části státní zkoušky. 

I v profilové části se žák může dále přihlásit až ke 2 nepovinným zkouškám, a to ze zbývajících zkušebních předmětů, které si nezvolil v profilové části.

Podrobnější informace naleznete na stránkách jednotlivých předmětů.


Pro složení MZ je potřeba vykonat úspěšně obě její části (tzn. úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky společné a profilové části, které uvedl na přihlášce). Výsledky žáka z nepovinných zkoušek (jak ve společné, tak v profilové části) tak nemají vliv na celkový výsledek žáka.


Oficiální odkazy: