2. kolo přijímacího řízení 2023


  Vyvěšeno dne 17.05.2023    Aktualitu zveřejnil:  Kristýna Holečková


Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79-41-K/41 Gymnázium) pro školní rok 2023/2024.

Podmínky přijímacího řízení i kritéria pro přijetí jsou stejná jako v 1. kole. Budou akceptovány výsledky didaktických testů z českého jazyka a matematiky jednotné přijímací zkoušky z prvního kola doložené výpisem výsledků těchto testů.

Přihlášku ke studiu (spolu s výpisem výsledků didaktických testů) na čtyřleté gymnázium je třeba zaslat (předat) do 31. 5. 2023.

Výsledky 2. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na úřední desce školy i na webových stránkách školy 2. června 2023.

Rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci v kanceláři školy do 9. června 2023.

V případě, že počet zájemců o studium přesáhne počet volných míst, lze proti tomuto rozhodnutí podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru školství, mládeže a sportu, a to podáním učiněným u ředitele školy.