EU Peníze SŠ
Logo Erasmus +V rámci projektu EU peníze středním školám Gymnázium Sušice realizovalo projekt s názvem:

Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II (G-learning II)

  • Název projektu: Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II
  • Zkrácený název projektu: G-learning II
  • Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0759
  • Doba realizace projektu: 01.07.2012 – 30.06.2014

Realizaci projektu v jednotlivých předmětech měli na starost pedagogové sušického gymnázia.
Stručný obsah projektu

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.


Výstupy projektu

V rámci projektu byly vytvářeny Digitální Učební Materiály (DUMy), které jsou k dispozici pedagogické veřejnosti.

Digitální učební materiály vytvořené v rámci projektu G-learning II


1. ČJ-1 | Literatura

autor: Edita Krouská


2. ČJ-2 | Skladba

autor: Jana Vorudová, Libuše Chalupková


3. ČJ-3 | Tvarosloví a pravopis

autor: Miloslava Hodánková


4. AJ-1 | Anglický jazyk

autor: Kristina Volná


5. AJ-2 | Reálie anglicky mluvících zemí

autor: Edita Krouská


6. AJ-3 | Konverzační témata

autor: Jitka Freundová


7. FJ-1 - Francouzský jazyk

autor: Petra Moravová


8. N-1 | Německý jazyk

autor: Jitka Freundová, Alena Hánová
Jana Vorudová, Dana Havlanová


9. ŠJ-1 | Reálie španělsky mluvících zemí

autor: Alena Marková


10. Ch-1 | Obecná chemie

autor: Radovan Sloup


11. Ch-2 – Organická chemie

autor: Radovan Sloup


12. Ch-3 | Anorganická chemie

autor: Radovan Sloup


13. Ch-4 | Chemické reakce a děje

autor: Radovan Sloup


14. Fy-1 | Fyzika hravě

autor: Simona Hnátková, Luboš Káňa


15. Tv-1 | Tělesná výchova

autor: Jaroslav Babka


16. M-1 | Matematika

autor: Štěpánka Baierlová


17. Inf-1 | Informatika a počítačová grafika

autor: Štěpánka Baierlová, Bohumila Skrbková


18. HV-1 | Hudební formy

autor: Milena Naglmüllerová


19. VV-1 | Výtvarné umění

autor: Bohumila Skrbková


20. OV-1 | Významné osobnosti

autor: Štěpánka Podloucká


21. D-1 | Středověk

autor: Libuše Potužáková


22. D-2 | Novověk

autor: Libuše Chalupková


23. D-3 | Moderní doba

autor: Libuše Potužáková, Libuše Chalupková