Maturitní zkouška z anglického jazyka 2020/2021


  Vyvěšeno dne 10.11.2020    Aktualitu zveřejnil:  Obnovovací robot


Milé maturantky, milí maturanti,

rádi bychom Vás informovali o důležitých změnách, ke kterým dojde u maturitní zkoušky z anglického jazyka v tomto školním roce. Změny se týkají jak společné části, tak i profilové, kterou zajišťuje škola. Změny je potřeba vnímat již před Vaší volbou maturitních předmětů.

Student se hlásí k profilové zkoušce a případně i k povinné zkoušce společné částiz anglického jazyka. I žák, který nekoná z anglického jazyka povinnou zkoušku společné části, koná profilovou zkoušku také ve formě písemné práce a ústní zkoušky.

SPOLEČNÁ ČÁST maturitní zkoušky z anglického jazyka je konána pouze formou didaktických testů.

Pro didaktický test ze zkušebního předmětu cizí jazyk i nadále platí stejná pravidla – trvá 100 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 60 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti.

PROFILOVÁ ČÁST maturitní zkoušky z anglického jazyka je konána formou písemné práce a ústní zkouškou před maturitní komisí.

Písemná práce z anglického jazyka

Písemnou prací z cizího jazyka se rozumí vytvoření souvislého textu nebo textů v celkovém minimálním rozsahu 200 slov; písemná práce trvá 60 minut včetně času na volbu zadání. Při konání písemné práce má žák možnost použít překladový slovník.

Žák si po zahájení zkoušky zvolí jedno ze dvou nabízených zadání. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování zadání, popřípadě výchozí text k zadání. Součástí výchozího textu k zadání může být i obrázek, graf.

Způsob záznamu je rukopisný s výjimkou žáků se speciálně upravenými podmínkami.

(Žák napíše jednoduchý souvislý text na známá témata nebo na témata z oblasti svých zájmů, témata souvisejícís běžným životem, prací, koníčky, aktuálním děním atd. Prokáže, že umí plynule vyprávět příběh nebo v hrubých rysech přiblížit obsah knihy či filmu a vylíčit své reakce, popsat zážitky a události, sny a stručně zdůvodnit a jednoduše vysvětlit své názory a plány a srozumitelně vyjádřit podstatu myšlenky. Dokáže k vyjádření používat širokou škálu jazykových funkcí a v jejich rámci reagovat.)

Ústní zkouška z anglického jazyka

Ředitel školy stanoví 20 témat. Témata jsou platná i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku. Všechny zkoušky konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí jsou monotematické.

Ústní zkouška z cizího jazyka se uskutečňuje formou řízeného rozhovoru s využitím pracovního listu obsahujícího 1 nebo více zadání ke konkrétnímu tématu.

Bezprostředně před zahájením přípravy k ústní zkoušce si žák vylosuje 1 téma. Příprava k ústní zkoušce trvá 15 minut. Ústní zkouška trvá nejdéle 15 minut. V jednom dni nelze losovat dvakrát stejné téma.

Hodnocení

Písemná práce tvoří40 % a ústní zkouška 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu.

Nahrazující zkouška z cizího jazyka

Zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládajícím jazykové znalosti žáka na jazykové úrovni stanovené rámcovým vzdělávacím programem daného oboru vzdělání, nebo na úrovni vyšší podle SERR, nejméně však na úrovni B1 podle SERR. Zde tedy dochází ke změně oproti stávajícímu stavu.

Nahradit lze profilovou část maturitní zkoušky z cizího jazyka, tj. i písemnou práci a ústní zkoušku navázanou na konání didaktického testu; didaktický test ve společné části žák koná vždy. Zkoušku lze nahradit pouze za předpokladu, že v profilové části maturitní zkoušky žák koná alespoň 4 zkoušky. Nahradit lze jednu povinnou a jednu nepovinnou zkoušku z cizího jazyka.

Za předmětovou komisi anglického jazyka Mgr. Eva Kolářová