Přijímací řízení

Přijímací řízení pro školní rok 2017/2018

 

ŘEDITEL ŠKOLY VYHLAŠUJE 1. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018. 

  • osmileté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 18. 4. a 20. 4. 2017 (viz Přijímací řízení - kritéria přijetí pro osmileté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro osmileté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání).

Uchazeči o osmileté studium budou obesláni po 31. 3. 2017 pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.

  • čtyřleté studium: jednotné testy z českého jazyka a matematiky se budou konat 12. 4. a 19. 4. 2017 (viz Přijímací řízení - kritéria přijetí pro čtyřleté studium). Ilustrační testy pro přijímací řízení z matematiky a českého jazyka pro čtyřleté studium najdete na webových stránkách Cermatu (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) .

Uchazeči o čtyřleté studium budou obesláni po 28. 3. 2017 pozvánkou s podrobnými informacemi k jednotným testům přijímacího řízení.

Pro školní rok 2017/2018 bude Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324 otevírat: 

  • 1 třídu osmiletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/81 Gymnázium (pro žáky 5. třídy ZŠ)
  • 1 třídu čtyřletého studia, 30 žáků, obor 79-41-K/41 Gymnázium (pro žáky 9. třídy ZŠ)

Přihlášku s vyplněným kontaktem na zákonného zástupce (mobil i e-mail) je nutné odevzdat
do 1. března 2017 v kanceláři gymnázia nebo zaslat na adresu Gymnázium Sušice, Fr. Procházky 324, 342 01 Sušice.

Přihlášku si uchazeč vyzvedne na své základní škole nebo stáhne a vytiskne z našich webových stránek. Jednotné testy koná uchazeč ve škole, kterou uvedl v pořadí jako první. Druhá škola získá výsledky od Cermatu. 

 

Kritéria přijetí: 

1) 79-41-K/81 Gymnázium, osmileté studium, pro žáky 5. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude  konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet lepších bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. K výsledkům jednotlivých předmětů bude přiřazen průměrný studijní prospěch z pololetí 5. ročníku ZŠ. Váha výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka je 90%, průměrný prospěch z pololetí 5. ročníku tvoří zbylých 10%. Počítač sestaví podle daných hodnot pořadí a prvních třicet žáků bude přijato. V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel a početních operací. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu. Podmínkou přijetí je následné úspěšné ukončení 5. ročníku ZŠ, zároveň nesmí být uchazeč  hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení  5. ročníku známkou horší než dobrou. Termíny pro 1. kolo jsou 18. a 20. dubna 2017.  Náhradní termíny jsou 11. a 12. května 2017.

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí.

 

2) 79-41-K/41 Gymnázium, čtyřleté studium, pro žáky 9. třídy ZŠ

Přijímací řízení se bude  konat na základě jednotných, centrálně zadávaných testů Cermatem. Uchazeč může podávat přihlášku na 2 školy a konat přijímací zkoušku na každé z těchto škol. Jednotné testy se skládají z českého jazyka a matematiky. Celkové hodnocení za oba testy je součet lepších bodových hodnocení z matematiky a českého jazyka. K výsledkům jednotlivých předmětů bude přiřazen průměrný studijní prospěch z pololetí 8. ročníku, konce 8.ročníku a pololetí 9.ročníku ZŠ. Váha výsledků jednotných testů z matematiky a českého jazyka je 60%, průměrný prospěch z pololetí 8. ročníku, konce 8.ročníku a pololetí 9.ročníku ZŠ tvoří zbylých 40%. Při stanovení výsledného pořadí uchazečů zohledňujeme bonusovými body umístění v olympiádách vědomostního charakteru vyhlašovaných MŠMT, a to nejhůře do 3. místa v rámci okresu, kraje či republiky. Do celkového součtu se započítává pouze jedno - nejlepší umístnění. Doklad o úspěchu v některé ze soutěží (diplom nebo základní školou ověřenou kopii diplomu) přikládá uchazeč jako přílohu přihlášky. Počítač sestaví podle daných hodnot pořadí a prvních třicet žáků bude přijato.  V případě shodného bodového umístění na hranici počtu přijímaných žáků, rozhoduje o pořadí dílčí subkritérium stanovené Cermatem. V matematice se jedná o hodnocení za úlohy ověřující osvojení znalostí a dovedností v oblasti čísel, operací a proměnné. V českém jazyce hodnocení za úlohy ověřující znalost pravidel českého pravopisu. Podmínkou přijetí je následné úspěšné ukončení 9. ročníku ZŠ, zároveň nesmí být uchazeč  hodnocen v některém z předmětů na pololetním vysvědčení 9. ročníku známkou horší než dobrou. Termíny pro 1. kolo jsou 12. a 19. dubna 2017.  Náhradní termíny jsou 11. a 12. května 2017.

Pro přijetí je třeba potvrdit zájem uchazeče odevzdáním zápisového lístku (originál vydává ZŠ) nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí. Část uchazečů bude přijata na více škol a zápisový lístek do deseti pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí na Gymnázium Sušice nevrátí. Místa těchto žáků budou postoupena dalším uchazečům podle pořadí.

 


Výhodou studia gymnázia v místě bydliště (nebo blízko bydliště) je především úspora času (minimální časové ztráty dojížděním), a tím možnost kvalitnější přípravy pro další studium. Zanedbatelná není ani úspora finanční (jízdenky, strava, ubytování).

Studium na gymnáziu je určeno hlavně těm, kteří chtějí ve studiu především na VŠ dále pokračovat. V rámci nové státní maturity dosáhli  studenti gymnázií jasně nejlepších výsledků a podle celostátních šetření jsou k přijímacím zkouškám na VŠ studenti gymnázií připraveni nejlépe. V posledních letech je přijato a pokračuje dlouhodobě ve studiu na všech typech VŠ více než 95 % studentů Gymnázia Sušice. 


Nepřijatí uchazeči:

Zákonní zástupci žáků mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté rozhodnutí je po 5 pracovních dnech považováno za doručené) podat odvolání k rukám ředitele školy.
V rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa v pořadí podle výsledkové listiny, kde jsou uchazeči seřazeni na základě výsledků jednotných testů a průměrného prospěchu. 


 

Informace pro uchazeče     - čtyřleté studium
                                              -
osmileté studium

Další informace: http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html
                             http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035422.html