Školní řád

Gymnázium, Sušice, Fr. Procházky 324

 

Školní řád

 

§1 Obecná část

Školní řád specifikuje a rozvádí školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášky na něj navazující a zohledňuje Úmluvu o právech dítěte:

  •         Čl. 2. ochrana před jakoukoliv formou diskriminace
  •         Čl. 5. respektovat práva a odpovědnost rodičů vést dítě způsobem, který odpovídá rozvoji jeho

schopností

 •         Čl. 14. právo na svobodu myšlení, svědomí, náboženství
 •         Čl. 16. ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, ochrana před nezákonnými útoky na jeho pověst
 •         Čl. 18. odpovědnost rodičů za výchovu dítěte
 •         Čl. 23. právo handicapovaných dětí na vhodnou speciální péči, vzdělávání a výchovu

Řád stanovuje vhodné podmínky pro výchovu a vzdělávání v souladu s vědeckým poznáním v duchu zásad mravnosti, humanity a demokracie.

Gymnázium připravuje především pro studium na VŠ a i pro některé činnosti ve správě, kultuře a v dalších oblastech společenského života.

Dobrovolným rozhodnutím studovat na gymnáziu se žák zavazuje řádně chodit do školy, osvojovat si znalosti, jednat, chovat se a vystupovat jako kultivovaný člověk. Pro žáka jsou závazné základní právní normy, zakotvené v právním řádu naší republiky, a proto je žák povinen dbát toho, aby neničil hodnoty vytvořené prací druhých, aby svým chováním nepoškozoval kohokoli druhého. Žák se podílí na zodpovědnosti za své studium a výsledky.

 

§2 Poskytování a ochrana osobních dat

Protože škola vyhotovuje některé úřední doklady (např. vysvědčení atd.), pracuje s osobními daty žáků.

Žák je povinen na začátku školního roku oznámit třídnímu učiteli adresu svého bydliště, popř. přechodného bydliště, adresu svých zákonných zástupců a svoji zdravotní pojišťovnu. Dojde-li v průběhu školního roku ke změně, je žák povinen tuto třídnímu učiteli oznámit.

Žák má právo na ochranu osobních dat. Škola smí používat svěřená data jen k vlastním úředním potřebám.

 

§3 Práva žáků, zletilých žáků a zákonných zástupců

1)      Žáci a zletilí žáci mají právo:

a)      na vzdělávání a školské služby

b)      na informace o průběhu svého vzdělávání

c)      volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí

d)      zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel je povinen se stanovisky těchto samosprávných orgánů zabývat

e)      vyjadřovat svobodně a adekvátní formou svůj názor ve všech věcech, které se týkají jeho vzdělávání. Ze strany pedagogických pracovníků musí být těmto projevům věnována náležitá pozornost. 

f)        na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení záležitostech týkajících se vzdělávání. Kontaktují přednostně třídního učitele, metodika školní prevence, výchovného poradce.        

g)      zúčastňovat se akcí pořádaných školou, škola účast žáků na těchto akcích podporuje

h)      konzultaci po předchozí dohodě s vyučujícím

i)        obrátit se s námitkou na příslušného pedagoga, nebo na třídního učitele či ředitele školy, pokud jsou přesvědčeni, že jsou jejich práva porušována ze stran vyučujícího

j)        na spravedlivé a zdůvodněné hodnocení

k)      na slušné chování ze strany pedagogů, kteří jsou povinni respektovat důstojnost žáka

l)        být ochráněn před fyzickým nebo psychickým násilím a nedbalým zacházením, tj. nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat

2)      Zletilí žáci mají právo požadovat po prodělaném akutním onemocnění osvobození

z hodin tělesné výchovy na dobu 1 týden, účast žáka v hodině je povinná, nedohodne-li se s vyučujícím jinak.

3)      Zákonní zástupci nezletilých žáků a v případě plnění vyživovací povinnosti u zletilých žáků mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dítěte, volit a být voleni do školské rady, mohou se vyjadřovat ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte. Mají právo na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení. Škola poskytuje pravidelně informace na třídních schůzkách, při osobní účasti zákonného zástupce po předchozí dohodě kdykoliv v průběhu školního roku. Bude-li požadovat zákonný zástupce informace jinou formou (telefon, e-mail apod.), škola vyhoví po předložení žádosti, z níž bude moci být ověřena totožnost případného žadatele. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo po prodělaném akutním onemocnění žáka požadovat osvobození z hodin tělesné výchovy na dobu 1 týden, účast žáka v hodině je povinná, nedohodne-li se zákonný zástupce s vyučujícím jinak.

 

§4 Povinnosti nezletilých žáků, zákonných zástupců a zletilých žáků

Žáci jsou povinni

1)      řádně docházetdo školy a řádně se vzdělávat dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

2)      plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

3)      odstranit, příp. uhradit úmyslně způsobenou škodu na školním zařízení nebo škodu z nedbalosti

4)      dodržovat zásady kulturního a slušného chování (krádež je považována za protiprávní přestupek a hrubé porušení řádu školy), hlásit jakýkoli případ šikany nejbližšímu pedagogickému pracovníku, zdravit při prvním setkání v průběhu dne vyučující, zaměstnance i hosty

5)      doložit (u nezletilých žáků zpravidla prostřednictvím zákonného zástupce) důvody nepřítomnosti ve škole nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, předložit omluvu absence nejpozději do 3 pracovních dnů po návratu do školy, zná-li žák důvod své nepřítomnosti předem, oznámí ji třídnímu učiteli; z vyučování uvolňuje žáka na 1 vyučovací hodinu učitel daného předmětu, od 2 hodin třídní učitel, při častých absencích žáka nasvědčujících zanedbávání školní docházky bude třídní učitel vyžadovat doložení důvodu nepřítomnosti potvrzením lékaře;

6)      bez svolení vyučujícího, příp. třídního učitele nebo ředitele školy nesmí žák školu během vyučovacího dne kromě obědové přestávky opustit, ve výjimečných případech lze oslovit i jiného člena pedagogického sboru, nerespektování tohoto nařízení je považováno za hrubý přestupek, odchod žáka je zaznamenán v třídní knize 

7)      dodržovat nařízení, že nesmí vstupovat do školy ani přicházet na akce pořádané školou pod vlivem návykových látek, že ve škole a na akcích pořádaných školou je studentům zakázáno kouřit, požívat alkoholické nápoje či jiné škodlivé látky, je zakázáno přechovávat, distribuovat a zneužívat návykové látky, jakékoli porušení    tohoto ustanovení je považováno za hrubý přestupek

8)      být v době vyučovací hodiny v učebně na svém místě, vyučovací hodina je ohraničena zvoněním

9)      v době výuky mít ve školní tašce vypnuta elektronická komunikační zařízení

10)  dbát o čistotu a pořádek a pomáhat při udržování pořádku ve škole a jejím okolí

11)  dodržovat zákaz zapojování jakéhokoli spotřebiče do elektrické sítě bez vědomí pedagogického pracovníka

12)  respektovat zákaz používání osobních dopravních prostředků (kolo, motocykl, automobil...) v době vyučování a při přesunech v době vyučování např. na oběd      nebo na stadion

13)  dodržovat nařízení, že nesmí mít při sobě předměty, které mohou ohrozit zdraví           nebo způsobit úraz, že nesmí do školy nosit cenné věci, které nesouvisí s vyučováním a vzděláváním, v případě tohoto porušení nenese škola odpovědnost za ztrátu nebo poškození věci

14)  probíhá-li výuka v jiných prostorách než ve kmenové třídě, bere si žák veškeré osobní věci s sebou a zodpovídá za ně

15)  nosit do výuky pomůcky vyžadované učiteli jednotlivých předmětů

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni

1)      zajistit, aby žák docházel řádně do školy

2)      zúčastnit se na vyzvání ředitele školy projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

3)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti žáka nebo o jiných skutečnostech,     které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

4)      dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování

5)      oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání žáka, a jejich změny (jméno a příjmení žáka, rodné číslo – příp. datum narození, místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, údaje o zdravotních obtížích žáka, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefonické spojení)

Zletilí žáci jsou povinni

1)      informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích a jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

2)      dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu se Školním řádem Gymnázia Sušice

3)      oznamovat škole údaje podle § 2 Školního řádu Gymnázia Sušice

 

§5 Ochrana žáků před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,

 nepřátelství nebo násilí

Projevy šikanování mezi žáky, tj. fyzické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, zneužívání informačních technologií k znevažování důstojnosti apod., jsou v prostorách školy a při všech školních akcích a aktivitách přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. V případě takovýchto projevů chování jsou též, po projednání ve výchovné komisi školy, informováni zákonní zástupci, orgány sociálně-právní ochrany dítěte a policie ČR.

 

 §6 Vyučování

1)      Pořadí a čas vyučovacích hodin stanovuje rozvrh hodin. Každá hodina začíná a končí zvoněním.

2)      Při vstupu pedagogického pracovníka do učebny a při jeho odchodu zdraví studenti povstáním.

3)      Není-li student z objektivních příčin připraven na vyučovací hodinu, omlouvá se vyučujícímu na začátku hodiny.

4)      Během vyučovací hodiny smí žák opustit své místo v učebně jen se souhlasem vyučujícího.

5)      Odchod ze školy během vyučování je nutno předem hlásit třídnímu učiteli nebo jeho zástupci.

6)      V odborných učebnách a laboratořích žáci dodržují vnitřní řády těchto prostor.

7)      O volných hodinách se žáci zdržují v učebně, neruší výuku ostatních.

8)      Zúčastní-li se žák akce spojené s reprezentací školy (olympiády, soutěže,...), jeho nepřítomnost je zaznamenána v třídní knize, hodiny se však do absence nezahrnují.

9)      Úraz způsobený během výuky je student povinen ihned ohlásit v kanceláři školy.

10)  Při předem známé závažné změně ve vyučování (např. ředitelské volno) škola průkazným způsobem uvědomí zákonné zástupce nezletilých žáků.

 

§7 Hodnocení a klasifikace žáků (klasifikační řád)

1)      Klasifikace studijních výkonů žáků je prováděna podle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 13/2005 Sb.

2)      Na základě výborných výsledků může být žák oceněn pochvalou třídního učitele nebo

ředitele školy. 

3)      Pokud žák nejedná v souladu s řádem školy, jsou uplatňována následující kázeňská

opatření – ústní napomenutí, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy, 2. stupeň z chování, 3. stupeň z chování. První zápis v třídní knize v klasifikačním období

znamená udělení třídní důtky, každý další pak zpravidla opatření podle výše uvedené

hierarchie.  Kromě ústního napomenutí rozhoduje o druhu kázeňského opatření po projednání s třídním učitelem nebo v  pedagogické radě ředitel školy. Jako kázeňské opatření může vyučující uplatnit i zákaz účasti studenta na akcích pořádaných školou. Hrubé přestupky jsou hodnoceny minimálně sníženým stupněm z chování. Závažné přestupky a trestné činy vedou k podmínečnému vyloučení nebo k vyloučení

žáka ze školy.

4)      Nepředloží-li žák omluvu absence od návratu do školy do tří pracovních dnů, budou hodiny považovány za neomluvené. 1 – 10 neomluvených hodin znamená 2. stupeň z chování, 11 – 25 hodin 3. stupeň z chování, vyšší neomluvená absence může vést k podmínečnému vyloučení nebo k vyloučení žáka ze školy.

5)      Při opakované nebo dlouhodobé nepřítomnosti žáka (25% vyuč. hodin a více) může ředitel školy nařídit doplňkové přezkoušení.

6)      Na počátku klasifikačního období oznámí vyučující studentům podmínky studia, kritéria stupňů prospěchu a podmínky klasifikace ( písemné práce, ústní zkoušení, opakování, dom. úkoly, lab. práce... a jejich vliv na  celkové hodnocení).

7)      Doba ústního zkoušení žáka nesmí přesáhnout 10 min. během vyučovací hodiny. U žáků maturitního ročníku 15 minut.

8)      Výsledek ústního zkoušení je vyučující povinen oznámit ihned a veřejně, klasifikaci písemné práce sdělí a práci předá vyučující žákům k nahlédnutí do 14 dnů.

9)      Hodnocení za klasifikační období oznámí vyučující veřejně každému studentu ještě před zaznamenáním do třídního výkazu.

10)  V případě radikálního poklesu studijních výsledků je vyučující povinen informovat třídního učitele a ten prokazatelným způsobem vyrozumí rodiče.

11)  Za hrubé porušení školního řádu jsou též považovány projevy šikanování, tj. cílené a opakované ubližující agresivní útoky. Stejně tak sem patří i mírné formy psychického útlaku, které byly již dříve prokázány a znovu se opakují. O konkrétním výchovném opatření rozhoduje ředitel školy po projednání ve výchovné komisi a pedagogické radě.

Při klasifikaci ve vyučovacích předmětech se v souladu s požadavky školního vzdělávacího programu hodnotí kvalita a rozsah získaných kompetencí, přesnost, ucelenost a trvalost osvojených požadovaných pojmů a faktů, schopnost samostatně uplatňovat osvojené poznatky, schopnost samostatně studovat vhodné texty, pohotovost při vykonávání požadovaných činností, přesná jazyková a odborná správnost ústního i písemného projevu, osvojení potřebných činností a jejich tvořivá aplikace, vztah žáka k vykonávaným činnostem.

 

Klasifikace v jednotlivých předmětech je prováděna ve stupních prospěchu:

1)      výborný – žák je schopen samostatně a bezchybně řešit zadané úkoly, dokáže činit závěry ze získaných vědomostí, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen samostatně a správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, činí závěry z prováděných činností, zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez chyb.

2)      chvalitebný – žák je schopen samostatně a s drobnými chybami řešit zadané úkoly, dokáže samostatně reprodukovat získané vědomosti a je schopen za pomoci učitele činit nové závěry ze získaných vědomostí, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu a bez podstatných chyb.

3)      dobrý – žák je schopen správným postupem řešit zadané úkoly s drobnými chybami, je schopen reprodukovat získané vědomosti, při jeho činnosti je třeba občasné nápovědy učitele, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen správně používat pomůcky, nástroje a přístroje, s nápovědou učitele dokáže vyvodit závěry, zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s drobnými nedostatky.

4)      dostatečný – žák je schopen s nápovědou učitele řešit zadané úkoly, dokáže používat získané vědomosti v dalším studiu, při samostatné práci je schopen určit postup řešení, v laboratorních a praktických cvičeních je schopen za pomoci učitele používat pomůcky, nástroje a přístroje, pod vedením učitele dokáže vyvodit závěry, zadané práce odevzdává ve stanoveném termínu s vážnými nedostatky, nebo po stanoveném termínu bez podstatných chyb.

5)      nedostatečný – žák není schopen řešit zadané úkoly ani s nápovědou učitele, stu       peň znalostí, vědomostí a dovedností neumožňuje pokračovat v novém osvojování učební látky, při samostatné práci není schopen ani naznačit postup řešení, v laboratorních a praktických cvičeních se dopouští vážných chyb, nedokáže používat pomůcky, přístroje a nástroje, nedokáže ze své činnosti vyvodit závěry, zadané práce neodevzdává ve stanoveném termínu.

Není-li možné žáka hodnotit z některého předmětu, uvede se na vysvědčení u příslušného předmětu místo stupně prospěchu slovo „nehodnocen(a)“.

 

Hodnocení chování je prováděno ve stupních prospěchu:

1)      velmi dobré – žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování a ustanovení školního řádu, méně závažných přestupků se dopouští ojediněle, je vždy přístupný výchovnému působení a snaží se své případné chyby napravit.

2)      uspokojivé – chování žáka je v rozporu s pravidly slušného chování a ustanovení školního řádu, tj. dopouští se vůči nim závažných přestupků, nebo se opakovaně dopouští méně závažných přestupků, ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných osob.

3)      neuspokojivé – chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování, dopouští se takových závažných přestupků, že je jimi vážně ohrožena výuka, bezpečnost nebo zdraví jiných osob, záměrně hrubým způsobem narušuje výchovně vzdělávací činnost školy.

 

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

 • §  prospěl(a) s vyznamenáním
 • §  prospěl(a)
 • §  neprospěl(a)
 • §  nehodnocen(a)

1)     Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikován v žádném z povinných předmětů horším než druhým stupněm (chvalitebný), průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a  chování je hodnoceno jako velmi dobré.

2)      Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm nedostatečný.

3)      Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém z povinných předmětů vyjádřena stupněm nedostatečný, nebo není-li žák hodnocen z některého předmětu na konci druhého pololetí.

Žák koná komisionální zkoušku, jestliže skládá zkoušku opravnou, požádá-li zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka o jeho komisionální přezkoušení z důvodu pochybností o správnosti hodnocení. Ředitel školy nařídí komisionální přezkoušení žáka, jestliže zjistí, že vyučující porušil pravidla hodnocení. Komise pro komisionální zkoušky je nejméně tříčlenná. Jejím předsedou je ředitel školy nebo jím pověřený učitel. V jednom dni může žák konat pouze jednu komisionální zkoušku.

Ředitel školy může povolit žáku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (IVP), a to ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Žák skládá zkoušky v termínech určených harmonogramem. V případě povolení IVP ze zdravotních důvodů na základě vyšetření a doložené zprávy pedagogicko-psychologické poradny je žák klasifikován s přihlédnutím k doporučení pedagogicko-psychologické poradny. V ostatních případech IVP jsou požadavky na klasifikaci žáků zakomponované do písemného IVP.

 

§8 Povinnosti služby

1)      Službu vykonávají dva studenti, určení třídním učitelem podle stanoveného plánu. Při dělených hodinách může vyučující stanovit další službu dle potřeby.

2)      Služba zajišťuje pomůcky pro výuku podle přání vyučujících, stará se o tabuli a křídy, přenáší třídní knihu při přesunech a zodpovídá za ni, kontroluje pořádek v učebnách, ze kterých žáci odcházejí, odpovídá za pořádek v učebně vlastní, po poslední vyučovací hodině odpovídá za zhasnutá světla, zavřená okna, zvednuté židle a odnesenou třídní knihu. Pokud služba není na vyučování přítomna, povinnosti služby plní služba z minulého týdne.

3)      Nedostaví-li se vyučující do třídy, hlásí tuto skutečnost služba do 5 minut v ředitelně nebo ve sborovně.

 

§9 Provoz školy

1)      Školní budova se otevírá v 6,30 hodin. Do 7,00 hodin se používá úsporné osvětlení.

2)      Vstup žáků do budovy či opuštění budovy školy je bočním vchodem u sportovní haly přes elektronický identifikační systém.

3)      Vstup návštěv do budovy školy je hlavním vchodem. Pracovník kanceláře zapíše návštěvu do evidenční knihy. Vstup osob do areálu školy v době konání mimořádných akcí (třídní schůzky, Den otevřených dveří apod.) se řídí pokynem ředitele školy.

4)      Do pater školní budovy vstupují žáci přezuti, přezouvají se v šatnách v suterénu budovy. Přezůvky nesmí být zaměnitelné se sportovní obuví.

5)      Při výuce tělesné výchovy používají žáci sportovní úbor a obuv podle pokynu vyučujícího.

6)      Pro své věci má každý žák vyhrazené místo v šatně. Uživatelé skříněk odpovídají za jejich zajištění a udržování pořádku. Šatnové skříňky slouží jen k odkládání oděvu a obuvi.

 

 

§10 Školní jídelna

Cestou na oběd a z oběda dodržují žáci pravidla silničního provozu. Pokud nemá žák zakoupený oběd, vstup do jídelny mu není dovolen. Do jídelny vstupují žáci přezuti. Žáci nastupují k výdeji oběda podle stanoveného pořadí.

 

Platnost od 20. října 2016

Schváleno školskou radou                                                                   V Sušici dne 19. 10. 2016

 

 

Č.j.: Gy/ 236/2016                                                                             Mgr. Ivan Kratochvíl, v.r.

                                                                                                                      ředitel školy

 

Školní řád ke stažení v pdf